Keelenõukogu

Eesti keelenõukogu koosseis

Vt
https://www.riigiteataja.ee/akt/323122014021?leiaKehtiv

Eesti keelenõukogu koosseis on kinnitatud Vabariigi Valitsuse korraldusega 17.03.2017 ja muudetud 09.11.2017.

Esimees:
Kadri Sõrmus - Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna nõunik

Liikmed:
Martin Ehala - Tartu Ülikooli ja Helsingi ülikooli professor
Birute Klaas-Lang - Tartu Ülikooli professor
Aime Klandorf - Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi aseesimees, Rapla Gümnaasiumi õppejuht
Irene Käosaar - Integratsiooni Sihtasutuse juhataja
Helle Metslang - Emakeele Seltsi esimees, Tartu Ülikooli professor
Leili Sägi - Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu liige, Pärnu Tammsaare Kooli ja Pärnu Koidula Gümnaasiumi eesti keele kui teise keele õpetaja
Tõnu Tender - Eesti Keele Instituudi direktor
Artjom Tepljuk - Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik
Ilmar Tomusk - Keeleinspektsiooni peadirektor
Anna Verschik - Tallinna Ülikooli professor